Prenumeruoti

Taisyklės

Paslaugų teikimo internetinėje svetainėje Geraakcija.lt Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


2. Prieš pradėdami naudotis Interneto Svetaine ir joje Įmonės teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi Įmonės Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
3. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.
4. Įmonė Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti prekių ir paslaugų neteikia ir neparduoda, t.y. Įmonė nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos.
5. Įmonė veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita.
6. Sutarties forma. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Įmonė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
7. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka Taisyklių 8 punkte nurodytus veiksmus ir avansu sumoka Įmonei prekės (paslaugos) kainą. Įmonei gavus mokėjimą, pirkėjui šio nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.
8. Veiksmai atliekami, sudarant sutartį. a) Interneto Svetainėje išsirinkti pasiūlymą; b) Pirkėjas privalo perskaityti ir išsamiai susipažinti su Interneto Svetainėje pateikta informacija apie konkretų pasiūlymą; c) Jeigu pirkėjas, susipažinęs su šia informacija, ketina sudaryti sutartį, jis turi Interneto Svetainėje paspausti nuorodą “Pirkti”; d) Pateiktoje formoje pirkėjas turi nurodyti ketinamų įsigyti kuponų kiekį ir savo el. pašto adresą. e) Pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą kuponą avansu.

2. Sutarčių sudarymo sąlygos

9.  Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pinigai pasiekia Geraakcija.lt banko sąskaitą. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.
10.  Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės ar paslaugos pardavėją - paslaugų teikėją, prekės ar paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, prekės pristatymo kainą ir tvarką (jeigu prekė bus pristatoma), mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į prekės pardavėją/paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.
11.  Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu arba grynais pinigais/banko kortele (prekybos centro "Maxima" kasose) į Interneto Svetainėje nurodytą Įmonės, arba Įmonės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.
12.  Duomenų naudojimo tikslas. Įmonei Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami tik sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Įmonė taip pat turi teisę naudoti šiuos duomenis rinkodaros tikslais.
13.  Prekių/paslaugų kokybė. Įmonė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas/paslaugos teikėjas.
14.  Teisė atsisakyti sutarties. Remiantis galiojančiais teisės aktais pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodama prekė) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Prekių pirkimo - pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

3. Kitos sąlygos

15.  Šios Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.
16.  Įmonė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 patvirtintomis „Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklėmis“, bei kitais galiojančiais teisės aktais.